เมนูหลัก
วืสัยทัศน์ สาธารณูปโภคครบบริบูรณ์    เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง    แหล่งท่องเที่ยวงดงาม
Untitled Document
ข้อมูล อบต.
การเลือกตั้ง
งบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนสามปี
แผนการดำเนินงาน
โครงสร้างบุคลากร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว

Untitled Document
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
dopa.go.th
กรมส่งเสรืมการปกครองท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมนับตั้งแต่
วันที่ 28-ก.ย.-2552
จำนวน 90917 คน
กิจกรรม
โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.น้ำหมัน
:: โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.น้ำหมัน ::
กิจกรรมกองสวัสดิการสังคม
ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงาน โครงการ
22-พ.ย.-2560
ประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงาน โครงการ "ตำบลต้นแบบ ห่วงใย ไม่ทอดทิ้งกัน"...อ่านต่อ
โครงการอบรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
23-ส.ค.-2560
โครงการอบรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว...อ่านต่อ
โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2560
18-ก.ค.-2560
โครงการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฏาคม 2560 ...อ่านต่อ
กิจกรรมสภาท้องถิ่น
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560
24-ส.ค.-2560
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560...อ่านต่อ
ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
26-มิ.ย.-2560
ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก...อ่านต่อ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
15-พ.ค.-2560
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560...อ่านต่อ
กิจกรรมทั่วไป
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านกิ่วเคียน ต.จริม  บ้านน้ำต๊ะ บ้านผาลาด บ้านทรายงาม ได้มาศึกษาดูงานกลุ่มน้ำพริกบ้านวังหัวดอย
24-พ.ย.-2560
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี จำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านกิ่วเคียน ต.จริม บ้านน้ำต๊ะ บ้านผาลาด บ้านทรายงาม ได้มาศึกษาดูงานกลุ่มน้ำพริกบ้านวังหัวดอย...อ่านต่อ
ดอกดาวเรืองที่คณะผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนตำบลน้ำหมัน ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกและบำรุงรักษาเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9
18-ต.ค.-2560
ดอกดาวเรืองที่คณะผู้บริหาร พนักงาน ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ และประชาชนตำบลน้ำหมัน ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกและบำรุงรักษาเพื่อถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9...อ่านต่อ
โครงการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24-ส.ค.-2560
โครงการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...อ่านต่อ
กิจกรรม 
งานบริหารงานบุคคล
 26-ก.ค.-2560  ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล...อ่านต่อ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
 31-ม.ค.-2561  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (ลงทะเบียน เดือน มกราคม 2561)...อ่านต่อ 
 17-ม.ค.-2561  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ (ลงทะเบียน เดือน ธันวาคม 2560 )...อ่านต่อ 
 17-ม.ค.-2561  ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5)...อ่านต่อ 
งานเลือกตั้ง
 26-มี.ค.-2555  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน...อ่านต่อ 
งานป้องกันฯ/กู้ภัย
 23-มี.ค.-2559  เตือนพายุฤดูร้อน...อ่านต่อ 
 12-ก.พ.-2557  ช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)...อ่านต่อ 
 14-ส.ค.-2555  โครงการซ้อมแผนดินโคลนถล่ม...อ่านต่อ 
แจ้งเวียนหนังสือสั่งการบริหารงานบุคคล
 22-ส.ค.-2556  แบบฟอร์มต่าง ๆ ของงานการเจ้าหน้าที่...อ่านต่อ 
งานกิจการสภา
 21-ก.ค.-2558  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)...อ่านต่อ 
 16-พ.ค.-2556  ขอเชิญประชุมสภา อบต.น้ำหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2555 ครั้งที่ 2...อ่านต่อ 
 16-พ.ค.-2556  ขอเชิญประชุมสภา อบต.น้ำหมัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2555 ครั้งที่ 1...อ่านต่อ 
งานสำนักปลัด
 20-ก.พ.-2561  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1...อ่านต่อ 
 19-ก.พ.-2561  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 - 2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ...อ่านต่อ 
 21-พ.ย.-2560  ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 รอบเดือนตุลาคม 2560 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ 2560 ถึง กันยายน พ.ศ 2560)...อ่านต่อ 
งานส่วนการคลัง,โยธา
 26-พ.ย.-2558  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน...อ่านต่อ 
 15-พ.ค.-2558  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี...อ่านต่อ 
 27-พ.ย.-2557  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2557...อ่านต่อ 
งานบริหารงานบุคคล
 15-มิ.ย.-2560  นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี อบต.น้ำหมัน...อ่านต่อ 
 15-มิ.ย.-2560  ประกาศ การลา อบต.น้ำหมัน...อ่านต่อ 
 15-มิ.ย.-2560  ประกาศนโยบายคุณธรรม-จริยธรรม...อ่านต่อ 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  11-ม.ค.-2561 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดืือนธันวาคม 2560 ...อ่านต่อ
  7-ธ.ค.-2560 สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2560 ...อ่านต่อ
  29-พ.ย.-2560 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ อบต.น้ำหมัน ...อ่านต่อ
นายคำหล้า  ดอกพุฒ
นายคำหล้า ดอกพุฒ
นายก อบต.น้ำหมัน
ปฏิทิน
<<  มี.ค.2561  >>
อา
พฤ
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
วันนี้
::ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ::
ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ

ข้าวกระยาสารท
ข้าวกระยาสารท

ลูกประคบสมุนไพร
ลูกประคบสมุนไพร

ผ้าห่มใยสังเคราะห์
ผ้าห่มใยสังเคราะห์

น้ำพริก
น้ำพริก

กล้วยฉาบ กล้วยอบม้วน
กล้วยฉาบ กล้วยอบม้วน

กล้วยอบม้วน
กล้วยอบม้วน

ไม้กวาดดอกหญ้า
ไม้กวาดดอกหญ้า

กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9
กลุ่มแม่บ้านหมู่ 9
::แหล่งท่องเที่ยว::
ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ

แก่งวังวัว
แก่งวังวัว

น้ำตกห้วยตาดยาว
น้ำตกห้วยตาดยาว

สวนทรายงาม
สวนทรายงาม

จุดชมวิวผาอานม้า
จุดชมวิวผาอานม้า

น้ำตกวังชมภู
น้ำตกวังชมภู

แก่งทรายงาม
แก่งทรายงาม
 
พบเห็นการทุจริต/รับเรื่องราวร้องทุกข์ โทร 0-5581-9638 โทรสาร 0-5581-9639 E-mail : nam-mun@hotmail.com
ที่อยู่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน
90 หมู่ 3 บ้านน้ำหมันกลาง ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
โทร 0-5581-9638